هتل۳*  ۲.۵۹۰.۰۰۰       

   هتل۴*  ۲.۷۵۰.۰۰۰      

    هتل۵*  ۲.۹۹۰.۰۰۰       

ویژه ۱۷ آبان ماه 

پرواز+اقامت با صبحانه+ استقبال+تخفیفات گردشگری