تور (۷روزه)
       از مبدا تهران      
    هتل  ۳*     ۹.۴۹۰.۰۰۰     
   هتل  ۴*   ۱۲.۷۹۰.۰۰۰     
    هتل  ۵*    ۱۵.۹۹۰.۰۰۰      

ویژه تیر ماه

پرواز+ اقامت در هتل All +ترانسفر+بیمه+لیدر+گشت شهری