تور(۴روزه)
هتل ۳*          ۱۱.۶۷۰.۰۰۰
هتل ۴*         ۱۲.۴۷۰.۰۰۰
هتل ۵*         ۱۳.۹۴۰.۰۰۰
ویژه تیر ماه

 پرواز+اقامت BB+بیمه