تور (۵ روزه)
هتل ۳*        ۸.۵۹۰.۰۰۰
هتل ۴*        ۹.۴۶۰.۰۰۰
هتل ۵*         ۱۰.۵۰۰.۰۰۰

ویژه فروردین و اردیبهشت 

پرواز+اقامتBB+استقبال+بیمه