تور( روزه)
هتل سه ستاره         ۰۰۰۰۰۰۰۰
هتل چهار ستاره        ۰۰۰۰۰۰۰۰
هتل پنج ستاره          ۰۰۰۰۰۰۰۰
ویژه 

تورهای موجود در این مسیر فاقد اعتبار بوده و تا اطلاع ثانوی به دلیل

شیوع ویروس کرونا، اجرا نخواهند شد.