تور (۴ روزه)       
 از مبدا تهران        
هتل ۳*  ۹.۱۴۰.۰۰۰        
هتل ۴*  ۱۰.۴۵۰.۰۰۰         
هتل ۵*  ۱۲.۶۵۰.۰۰۰         

ویژه تیر ماه    

  

 پرواز+اقامت BB+ترانسفر+بیمه+گشت شهری